http://taste.sakura.ne.jp/index.cgi/BBS-%C1%ED%B9%E7%B7%C7%BC%A8%C8%C4/3に移転しました。